اشنایدر

◄ دارای پیشـانی آلومینیومـی منحصـر بـه فـرد جهـت زیبایــی تابلو
◄ پروفیـل کلاف شـده در داخل درب جهت اسـتقامت بیشـتر درب تابلو
◄ یــراق آلات درجــه یــک شــامل لــولای مخفــی و نوار گردگیــر
◄ دارای گلند پلیت با قابلیت نصب گلند به تعداد نیاز

ابعاد تابلوهای اشنایدر به شرح زیر میباشد:

ابعاد محصول

35+ 120*80 30+ 80*60 26+ 60*50 20+ 50*40 16+ 30*25
35+ 120*100 30+ 100*80 26+ 70*50 20+ 60*40 16+ 40*30

 

گالری تصاویر اشنایدر