پیشانی دار زیگما

◄ دارای پیشـانی آلومینیومـی منحصـر بـه فـرد جهت زیبایــی تابلو
◄ یـراق آالت درجـه یـک شـامل لـوالی مخفـی و نوار گردگیـر
◄ دارای گلنــد پلیــت بــا قابلیــت نصــب گلنــد بــه تعــداد نیــاز
◄ پروفیـل کالف شـده در داخل درب جهت اسـتقامت بیشـتر درب تابلو

 

ابعاد محصول

35+ 120*80 30+ 80*60 26+ 60*50 20+ 50*40 16+ 30*25
35+ 120*100 30+ 100*80 26+ 70*50 20+ 60*40 16+ 40*30